Widzę, myślę, czuję.

Temat: Rodzaje leasingu
Leasing operacyjny polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra, przy czym czas ten jest krótszy niż okres gospodarczej używalności rzeczy leasingowej. Czas trwania leasingu operacyjnego jest krótszy od okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. W związku z tym, przedmiotem leasingu operacyjnego są zazwyczaj dobra, które mogą być używane przez wielu kolejnych użytkowników i których wartość początkowa jest wysoka. Umowy tego typu są więc zawierana z reguły na okres od 3 do 6 lat, z ewentualną możliwością wcześniejszego rozwiązania. Leasing finansowy polega na przekazaniu przez leasingodawcę określonego środka trwałego użytkownikowi - leasingobiorcy na z góry określonych warunkach. Okres trwania umowy leasingowej powinien odpowiadać okresowi amortyzacji przedmiotu leasingu, jednocześnie zaś leasingobiorca nabywa prawa własności do niego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, czyli po spłacie ostatniej raty, dochodzi do...
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=377Temat: Amortyzacja samochodu
Podstawowa stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20% - oznacza to, że samochód najczęściej będzie amortyzowany przez pięć lat. Podatnicy mogą również indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Dla samochodu osobowego okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy (2,5 roku), co odpowiada stawce amortyzacji w wysokości 40% rocznie....
Źródło: mambiznes.pl/forum/index.php?showtopic=372


Temat: leasing
... cywilnego rozszerzona jest o każdą inną umowę, gdzie leasingodawca oddaje w użytkowanie leasingobiorcy podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2851


Temat: Istota leasingu
... w Kodeksie cywilnym. Definicja Kodeksu cywilnego rozszerzona jest o każdą inną umowę, gdzie leasingodawca oddaje w użytkowanie leasingobiorcy podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1330


Temat: Amortyzacja
Amortyzacja to zmniejszenie lub utrata wartości środka trwałego na skutek jego zużycia w wyniku normalnego używania. W bilansie jednostki gospodarczej, amortyzacja jest kosztem niepieniężnym (to znaczy nie pociąga za sobą wydatków: istotą amortyzacji jest rozłożenie w czasie jednorazowego wydatku poniesionego na zakup środka trwałego). Z pomocą amortyzacji nakłady na zakup czy wytworzenie środka trwałego są stopniowo zaliczane w koszty poszczególnych okresów, co pozwala (przynajmniej teoretycznie) zgromadzić fundusze na zakup nowych środków trwałych po całkowitym zamortyzowaniu starych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2702


Temat: Amortyzacja
Amortyzacji podlegają środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, inwestycje w obcych środkach trwałych, budynki, budowle na cudzym gruncie, inne składniki majątku nie stanowiące własności podatnika, ale spełniające przesłanki do uważania ich za środki trwałe, o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy dzierżawy, najmu lub leasingu. Przepisy prawne wyszczególniają również składniki, od których nie nalicza się odpisów amortyzacyjnych - np. eksponaty muzealne, dzieła sztuki, grunty nie służące wydobyciu kopalin metodą odkrywkową. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu do używania (wg prawa bilansowego), w miesiącu następującym po miesiącu wpisania do ewidencji (wg prawa podatkowego), a zakończenie w momencie zrównania się odpisów z wartością początkową lub postawieniem w stan likwidacji,...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2702


Temat: Amortyzacja
Do środków trwałych zalicza się rzeczowy majątek trwały - zarówno podlegający, jak i nie podlegający amortyzacji. W przepisach podatkowych często występuje podział na środki trwałe podlegające amortyzacji oraz środki trwałe amortyzacji nie podlegające. Do środków trwałych podlegających amortyzacji zaliczyć należy stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: -budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością -maszyny, urządzenia i środki transportu -inne przedmioty Amortyzacji nie podlegają: - grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów - budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w ... majątku, które nie są używane na skutek zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaprzestano...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=2702


Temat: Amortyzacja
Mogą to być następujące metody amortyzacji środków trwałych: * metoda liniowa; o stawki określone w wykazie; o stawki podwyższone; o stawki obniżone; o stawki sezonowe: + naliczane w sezonie; + naliczane cały rok; * metoda degresywna; * korzystna metoda 30% (fabrycznie nowe środki trwałe): o w drugim roku metoda liniowa; o w drugim roku metoda degresywna; * metoda według stawek indywidualnych (ulepszone, używane, inwestycje w obcym środku trwałym). Na odrębnych zasadach odbywa się amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz taboru morskiego w budowie a także majątku wykorzystywanego w ramach komercjalizacji i prywatyzacji. Warto dodać, że podatnik może zaliczać w koszty odpisy amortyzacyjne w ratach: * miesięcznych; * kwartalnych; * rocznych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562


Temat: Amortyzacja
Wyróżniamy kilka metod amortyzacji środków trwałych: Ustawa określa wiele metod amortyzacji, wśród których może wybierać podatnik. *Metoda liniowa -stawki określone w wykazie; -stawki podwyższone; -stawki obniżone; -stawki sezonowe: -naliczane w sezonie; -naliczane cały rok; *metoda degresywna; -korzystna metoda 30% (fabrycznie nowe środki trwałe): -w drugim roku metoda liniowa; -w drugim roku metoda degresywna; metoda według stawek indywidualnych (ulepszone, używane, inwestycje w obcym środku trwałym). Na odrębnych zasadach odbywa się amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz taboru morskiego w budowie a także majątku wykorzystywanego w ramach komercjalizacji i prywatyzacji. Warto dodać, że podatnik może zaliczać w koszty odpisy amortyzacyjne w ratach: miesięcznych; kwartalnych; rocznych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562


Temat: leasing
który zawarto umowę leasingu. Polega na wielokrotnym przekazywaniu tego samego przedmiotu różnym podmiotom, właścicielem obiektu jest leasingodawca który wykazuje go w swoim bilansie i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca płaci raty które ... ryzyka i korzyści na rzecz korzystającego, przedmiot umowy stanowi majątek leasingobiorcy jest on wykazywany w bilansie leasingobiorcy i przez niego amortyzowany. Zalety leasingu: •Umożliwia użytkowanie aktywów trwałych firmom nie dysponującym środkami własnymi na ich zakup. •Zwiększa płynność środków obrotowych leasingobiorcy. •Umożliwia modernizację aktywów trwałych i wprowadzanie nowych technologii. •Pozwala na spłatę zobowiązań z tytułu zawartych umów dostosowanych do konkretnych możliwości płatniczych korzystającego....
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1105


Temat: leasing
i jest zaliczany do składników jego majątku. Finansujący dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy leasingu korzystający może alternatywnie : - skorzystać z prawa pierwokupu za cenę równą wartości końcowej określonej w ... znacznych środków finansowych. Tym samym umożliwia wykorzystanie środków własnych na inne cele. Leasing stabilizuje warunki działalności przedsiębiorstwa, a zwłaszcza zapewnia korelacje między wielkościami i terminami płatności raty leasingowej a korzyściami (dochodami) czerpanymi z używania dóbr oddanych w leasing. Umowa leasingu zapewnia korzystanie z należnych leasingobiorcy odpisów podatkowych.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1105


Temat: Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych
Zgodnie z art.32 ust.1 ustawy o rachunkowości, rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie nie pózniej niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.Przez okres używania rozumie się okres czasu, w którym według przewidywań dany składnik aktywów będzie użytkowany przez jednostkę gospodarczą. Zgodnie z ustawą o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Podstawę amortyzacji stanowi wartość początkowa środka trwałego stanowiąca cenę nabycia lub koszt wytworzenia.
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1669


Temat: Rachunkowość
a ja z ciekawosci wpisalem w google i pojawila sie taka stronka http://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/amortyzacja/54939,Kto-i-kiedy-moze-dokonac-jednorazowych-odpisow-amortyzacyjnych.html na ktorej jest co takiego: Według ustawy o rachunkowości rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania. Jeżeli środek trwały został kupiony w grudniu, a przyjęto go do używania w marcu, to do tego czasu powinien być wykazany w księgach na koncie "Środki trwałe w...
Źródło: zimnajlepsi.fora.pl/a/a,1059.html


Temat: motocykl w firmie
w koszty amortyzację (nawet używanego). ALE w przypadku kontroli trzeba udowadniać, że używa się (w naszym przypadku) moto tylko w celach związanych z osiągnięciem przychodu. Z tego co słyszałem/czytałem kontrola może...
Źródło: enduro-adventure.com/forum/viewtopic.php?t=1083


Temat: Leasing samochodu- wpłata inicjalna a podatek dochodowy
uopdof). W zależności od rodzaju leasingu amortyzacji dokonuje bądź finansujący bądź korzystający. Możliwość zaliczenia opłaty inicjalnej do kosztów uzyskania przychodów jest uzależniona od zawartej umowy o leasing – musi spełniać warunki...
Źródło: forumbiznesu.eu/viewtopic.php?t=378


Temat: Amortyzacja
Inwestycje w obcym środku trwałym. Przepisy nie definiują pojęcia inwestycji w obcych środkach trwałych. Przepisy podatkowe stanowią jedynie, że amortyzacji podlegają inwestycje w obcych środkach trwałych, a ustawa o rachunkowości, że do środków trwałych zalicza się ulepszenia w obcych środkach trwałych (art. 3 pkt 15 ustawy o rachunkowości). W zasadzie to już z samej nazwy wynika, że są to nakłady poczynione w obcym środku trwałym, wykorzystywanym w prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy najmu, dzierżawy czy leasingu operacyjnego. Wydatki takie mają na celu przystosowanie obcego środka trwałego do potrzeb działalności gospodarczej używającego. Nie każde jednak wydatki będą zaliczone do inwestycji w obcych środkach trwałych. Przede wszystkim muszą to być wydatki poniesione na ulepszenie obcego środka trwałego, a te już są zdefiniowane w ustawach podatkowych i w ustawie o rachunkowości. Otóż zgodnie z art. 16g ust. 13 ustawy o PDOP i art. 22g ust. 17 ustawy o PDOF, środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma ... środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Podobną definicję ulepszenia zawiera art. 31 ust. 1 ustawy o rachunkowości - są to wydatki polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powodujące, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową, mierzoną okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego, kosztami eksploatacji lub innymi miarami. Nie będą więc zaliczane do inwestycji w obcych środkach trwałych wydatki na...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1562


Temat: leasing
Leasing jest jedną z form finansowania inwestycji, ktora skupia w sobie jednocześnie cechy umowy dzierżawy, jak i kredytu. Oznacza to, że leasingobiorcy przysługuje prawo do używania towarów nie będących jego własnością ... gospodarcze oraz towarzyszące im zmiany prawa gospodarczego. Pczątkowo głównymi przedmiotami umów leasingu były środki transportu oraz maszyny i urządzenia wykorzystywane w działalności gospodarczej. Z czasem dołączył do nich sprzęt komputerowy i licencje komputerowe , nieruchomości oraz wszelkie inne środki trwałe. Wyróżniamy 2 podstawowe rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy. Głównym kryterium takiego podziału jest to, która strona umowy jest uprawniona do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu, a zatem: - w leasingu operacyjnym uprawnionym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu umowy jest finansujący - w leasingu finansowym do dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest korzystający (leasingobiorca). ... również: - leasing zwrotny (polega na tym, że korzystający najpierw sprzedaje firmie leasingowej własny środek trwały, z którego będzie nadal korzystał, ale już na zasadach leasingu - leasing bezpośredni i pośredni...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1105


Temat: leasing
korzystania z danego środka w stosunkowo krótkim okresie bez potrzeby jego zakupu. Czas trwania umowy jest zawsze ściśle określony. Prawo własności przedmiotu tej umowy przez cały czas jej trwania pozostaje po ... niż okres gospodarczej używalności rzeczy leasingowej. Czas trwania leasingu operacyjnego jest krótszy od okresu amortyzacji przedmiotu leasingu. W związku z tym, przedmiotem leasingu operacyjnego są zazwyczaj dobra, które mogą być używane ... po wygaśnięciu umowy przedmiot leasingu zwracany jest właścicielowi czyli leasingodawcy. Leasing finansowy. Leasing finansowy polega na przekazaniu przez leasingodawcę określonego środka trwałego użytkownikowi - leasingobiorcy na z góry określonych warunkach. Okres trwania umowy leasingowej powinien odpowiadać okresowi amortyzacji przedmiotu leasingu, jednocześnie zaś leasingobiorca nabywa prawa własności do niego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, czyli po spłacie ostatniej raty, dochodzi do przeniesienia własności...
Źródło: forum.tfi.pl/index.php?showtopic=1105


Temat: Zakup samochodu na firmę
Tak więc pytanie... Czy ? A jeśli tak to w jakim stopniu opłaca się zakup używanego samochodu osobowego na firmę ? Jakieś odliczenia, amortyzacje, środki trwałe ? O co w tym...
Źródło: forum.hothatch.org/viewtopic.php?t=6558


Temat: Zwrot VAT-u u "Niemca"
Dziadek Piotrka, jedziesz tam i kupujesz przyczepkę bez VAT-u Niemieckiego, przyjeżdzasz do Polski, i musisz zapłacić "nasz" VAT rejestrujesz ją, "wciągasz" na stan jako środek trwały we firmie, dokonujesz odpisów amortyzacyjnych środka trwałego, wszelkie koszty związane ze sprowadzeniem przyczepy z Niemiec i zarejestrowaniem "wrzucasz" w koszta, na zapłacenie VAT-u masz - jeśli mnie pamięć nie myli - 7 dni od dnia sprowadzenia ... na początku. Aby go uzyskać tak jak koleżanki i koledzy mówili, należy złożyć odpowiednie deklaracje. Co więcej kupując przyczepę i chcąc wprowadzić ją tutaj jako środek trwały, trzeba wykazać US, że ... kupić tej przyczepy od osoby prywatnej, bo ona nam nie wystawi faktury VAT. Czyli taką przyczepę używaną można głównie kupić jedynie od wypożyczalni niemieckich. Do kolegi pytajacego: fundamenty wyłożył Ci w...
Źródło: forum.karawaning.pl/viewtopic.php?t=3535